1961/15. POLSKIE KOWALSTWO ARCHITEKTONICZNE, Bogusław Kopydłowski, [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki XXIII 1961, nr 1, s.71-74, il 1-3. B. Kopydłowski, Polskie kowalstwo architektoniczne, opr. fotograficzne M. Kopydłowski, Warszawa 1958; s. 20, i. 262. Publikacja recenzowana była przez T. Ruszczyńską („Kwartalnik Hist. Kult. Materialnej”, VII (1959) nr 1, s. 156-61) oraz R. Reinfussa („Polska Sztuka Ludowa”, XII (1958) nr… Continue reading

1960. WYNIKI INWENTARYZACJI ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO (Głos w dyskusji)

Jan Samek uzupełniając przedstawiony w referacie stan badań nad rzemiosłem artystycznym w Polsce wymienił znajdującą się w druku, syntetyczną pracę A. Bochnaka i J. Pagaczewskiego, dotyczącą polskiego rzemiosła artystycznego w średniowieczu oraz monograficzne opracowania snycerstwa małopolskiego, jakie ukazały się w Rozprawach i Sprawozdaniach Muz. Nar. w Krakowie. Z innych prac… Continue reading

1960/14. WYNIKI INWENTARYZACJI ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE KRAKOWA

(kościoły i klasztory Śródmieścia), Streszczenie komunikatu wygłoszonego na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie, w dniu 2.X. 1959 r.,Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s. 309-314, il. 1-5. Od kilku lat realizowana jest w ramach prac nad Katalogiem Zabytków Sztuki w Polsce inwentaryzacja Krakowa. Akcja ta, postulowana już… Continue reading

1960/13. PÓŹNORENESANSOWY OŁTARZ Z OK. R. 1600 W KAPLICY ŚW. ANDRZEJA PRZY KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE

Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s.332-333, il. 1-2. Krakowskie stolarstwo i snycerstwa wieku XVII, mimo licznie zachowanych zabytków, jest dotąd stosunkowo słabo opracowane. Większość z tych obiektów nie została dotychczas objęta badaniami; dotyczy to przede wszystkim zabytków znajdujących się w klasztorach i trudniej dostępnych kaplicach. Tym także tłumaczyć… Continue reading