O potrzebie odpowiedzialności, dobroci, a nawet i miłosierdzia w kontaktach ze studentami

EDUKACJA. TEOLOGIA I DIALOG TOM 2, 2005 (On the Need of Responsibility, Goodness and ewen Mercy in Contacts with College Students) Prawie pięćdziesiąt lat kontaktów ze studentami na wyższych uczelniach krakowskich i poza krakowskich (Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, Poznań) pozostawiło w mojej pamięci wiele doświadczeń, którymi chciałbym się… Continue reading

O potrzebie odpowiedzialności, dobroci, a nawet i miłosierdzia w kontaktach ze studentami

EDUKACJA. TEOLOGIA I DIALOG TOM 2, 2005 (On the Need of Responsibility, Goodness and ewen Mercy in Contacts with College Students) Prawie pięćdziesiąt lat kontaktów ze studentami na wyższych uczelniach krakowskich i poza krakowskich (Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, Poznań) pozostawiło w mojej pamięci wiele doświadczeń, którymi chciałbym się… Continue reading

1971/59. Uwagi na marginesie inwentaryzacji zabytków Krakowa przeprowadzonej w kościołach i klasztorach Śródmieścia

WYNIKI INWENTARYZACJI ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE KRAKOWA (KOŚCIOŁY I KLASZTORY ŚRÓDMIEŚCIA) Streszczenie komunikatu wygłoszonego na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie, w dniu 28.IX.1959. Od kilku lat realizowana jest w ramach prac nad Katalogiem Zabytków Sztuki w Polsce inwentaryzacja Krakowa. Akcja ta, postulowana już w w. XIX, obecnie… Continue reading

1971/52 STAN I POTRZEBY ZABYTKÓW CIESZYNA

Niniejszy artykuł w pierwotnej wersji opracowany został jako referat dla Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, która ostatnio podjęła zakrojoną na szeroką skalę akcję ochrony i odbudowy zabytków miasta. W części omawiającej architekturę Cieszyna oparto się głównie na opracowaniach: T. Dobrowolski, Sztuka Województwa Śląskiego, Katowice 1933 i Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław… Continue reading

Prof. dr hab. Andrzej Samek

Brat mojego Ojca. Jeśli w dzisiejszych czasach określenie „Człowiek renesansu” nie pozostaje tylko stylistyczną figurą, to nie znam drugiej osoby, której tytuł ten by równie godnie przysługiwał. Nie znam drugiej osoby, która by swoim życiem tak zapracowała na za to zaszczytne miano. A dziś pozostaje mi powiedzieć, z prawdziwym bólem… Continue reading

1970/52. Res-imagines

Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), Rocznik Historii Sztuki VIII 1970, s. 177-248, il. 1-75. Jest w dawnym kościele karmelitów w Przemyślu ambona w kształcie okrętu. Okręt wznosi się na skałach, przyparty do lewego filara w krzyżu kościoła. Do widocznego między skałami morza zapuścili sieć… Continue reading

1970/50. Ambony naves et naviculae w Polsce

[w:] Rokoko. Studia nad sztuką I połowy XVIII wieku [w:] Materiały z Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki we Wrocławiu X. 1968 r., Warszawa 1970, s. 219-246, il. 1-10. W trzeciej dekadzie XVII w. powstała w Rzymie na Piazza di Spagna fontanna zw. Barcaccia, dzieło Gianlorenza Berniniego (il. 1). Ma ona kształt… Continue reading

1969/48. Puszka w kształcie Arki Przymierza w kościele św. Mikołaja w Bielsku

Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 2, s. 199-208, il. 1-14. (PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA REALIZACJI TEMATU ARKA PRZYMIERZA W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM) W trakcie prac redakcyjnych nad Katalogiem zabytków sztuki w Polsce w niewielkim skarbcu kościoła parafialnego św. Mikołaja w Bielsku odnaleziona została nie znana puszka na komunikanty, która ze względu… Continue reading

1967/43. Refleksy kultu Cordis Jesu w polskim rzemiośle artystycznym

Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 164-170, il. 1-10. REFLEKSY KULTU CORDIS JESU W POLSKIM RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM W kościele parafialnym w Mogilanach pod Krakowem znajduje się późnobarokowy ołtarz o szczególnej  kompozycji (il. 1)[1]Wzmiankowany przez J. LEPIARCZYKA, Powiat krakowski (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, I, Woj. krakowskie, z. 6,… Continue reading

1967/39. Monstrancja ze sceną Powrotu Zwiadowców do Ziemi Kanaan. Hans Kolbe i Hieronim Wierix

Biuletyn Historii Sztuki XXIX 1967, nr 2, s. 157-163, il. 1-9.   W r. 1916 Erwin Hintze w cennej pracy o złotnictwie śląskim opublikował rysunek monstrancji z Brzezi[1]E. HINTZE, Schlesische Goldschmiede (Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, N. F. VII, 1916, ryc. na s. 157).. References[+] ↑1 E. HINTZE, Schlesische… Continue reading

1967/38 oraz 1969/47 KRUCHTA ZACHODNIA KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W KRAKOWIE (geneza kompozycji formalnej)*

Geneza koncepcji formalnej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1967, s. 730-735. Geneza koncepcji formalnej, Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Warszawskiego, w dniu 11.XII. 1968 r., Biuletyn Historii Sztuki XXXI 1969, nr 3, s. 353-357, il. 1-10. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z… Continue reading

1966/35 oraz 1967/40. Ołtarz główny w kościele ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie

Geneza koncepcji ikonograficznej, [streszczenie] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 444-447 Geneza koncepcji ikonograficznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki 1967, zeszyt 5, s. 87, s. 87-116, il. 1-34. Swoim Profesorom Adamowi Bochnakowi i Lechowi Kalinowskiemu poświęca autor   (Geneza koncepcji ikonograficznej)… Continue reading

1966/34 oraz 1968/44. NAWRÓT DO GOTYKU W SZTUCE KRAKOWA PIERWSZEJ POŁOWY W. XVII

[streszczenie], Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1966, s. 548-550.  oraz Folia Historiae Artium V 1968, s. 71-130, il. 1-60. W roku 1597, blisko sto lat od pojawienia się w katedrze krakowskiej i na zamku królewskim pierwszych dzieł renesansowych, przystąpiono w Krakowie do budowy kościoła ŚŚ…. Continue reading

Plakaty

Plakaty teatralne, filmowe, muzealne, plakaty znakomitych polskich grafików, powojenne afisze towarzyszące kampaniom społecznym, wydarzeniom rocznicowym – mamy w naszej kolekcji ich kilkaset. Z czasów niedawnych i te starsze, czasami minęło już ponad pól wieku, od chwili, kiedy wyschła na nich farba drukarska, a przecież nadal zachwycają intensywnymi kolorami.

1961/15. POLSKIE KOWALSTWO ARCHITEKTONICZNE, Bogusław Kopydłowski, [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki XXIII 1961, nr 1, s.71-74, il 1-3. B. Kopydłowski, Polskie kowalstwo architektoniczne, opr. fotograficzne M. Kopydłowski, Warszawa 1958; s. 20, i. 262. Publikacja recenzowana była przez T. Ruszczyńską („Kwartalnik Hist. Kult. Materialnej”, VII (1959) nr 1, s. 156-61) oraz R. Reinfussa („Polska Sztuka Ludowa”, XII (1958) nr… Continue reading

1960. WYNIKI INWENTARYZACJI ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO (Głos w dyskusji)

Jan Samek uzupełniając przedstawiony w referacie stan badań nad rzemiosłem artystycznym w Polsce wymienił znajdującą się w druku, syntetyczną pracę A. Bochnaka i J. Pagaczewskiego, dotyczącą polskiego rzemiosła artystycznego w średniowieczu oraz monograficzne opracowania snycerstwa małopolskiego, jakie ukazały się w Rozprawach i Sprawozdaniach Muz. Nar. w Krakowie. Z innych prac… Continue reading

1960/14. WYNIKI INWENTARYZACJI ZABYTKÓW RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO NA TERENIE KRAKOWA

(kościoły i klasztory Śródmieścia), Streszczenie komunikatu wygłoszonego na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie, w dniu 2.X. 1959 r.,Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s. 309-314, il. 1-5. Od kilku lat realizowana jest w ramach prac nad Katalogiem Zabytków Sztuki w Polsce inwentaryzacja Krakowa. Akcja ta, postulowana już… Continue reading

1960/13. PÓŹNORENESANSOWY OŁTARZ Z OK. R. 1600 W KAPLICY ŚW. ANDRZEJA PRZY KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE

Biuletyn Historii Sztuki XXII 1960, nr 3, s.332-333, il. 1-2. Krakowskie stolarstwo i snycerstwa wieku XVII, mimo licznie zachowanych zabytków, jest dotąd stosunkowo słabo opracowane. Większość z tych obiektów nie została dotychczas objęta badaniami; dotyczy to przede wszystkim zabytków znajdujących się w klasztorach i trudniej dostępnych kaplicach. Tym także tłumaczyć… Continue reading

1959/8. PÓŹNORENESANSOWY OŁTARZ W SIEPRAWIU (o grupie małopolskich ołtarzy z ruchomymi kolumnami)

Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 21.II 1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s 230-231, il.1-3. W kościele parafialnym w Sieprawiu (pow. myślenicki, woj. krakowskie), przy ścianie pn. nawy znajduje się pokaźnych rozmiarów ołtarz późnorenesansowy (posiadający jak i inne wzmiankowane… Continue reading

1959/7. NIEZNANE FRAGMENTY Z WIEKU XIII W KOŚCIELE W RUDAWIE I W KOŚCIELE ŚW. JANA W KRAKOWIE

Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 19.VI.1957 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 3/4, s. 396-397, il 1-5 < Rudawa, widok kościoła od płd.-wsch. I. KOŚCIÓŁ W RUDAWIE Kościół parafialny w Rudawie[1]Rudawa, wsch. scianawstecz daty powstania prezbiterium, wykazuje ono bowiem wendyjski układ… Continue reading

1959/6. Kaplica Św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach.

(Z dziejów fundacji związanych z wyprawą wiedeńską), Streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniu 13 X 1956 r., Biuletyn Historii Sztuki XXI 1959, nr 2, s. 228-229, il. 1-3 Badania nad kaplicą w Jerzmanowi­cach przeprowadzone zostały w związku z projektowanym odnowieniem, w ramach prac… Continue reading

1958/5. STAN ZABYTKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO,

wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków XI 1958, zeszyt 3-4, s. 264-268, il. 1-5. Powiat wodzisławski, utworzony w wyniku nowego podziału administracyjnego w roku 1954,

1954/1. Prace konserwatorskie prowadzone na terenie województwa krakowskiego

w latach 1952- 1953, wspólnie z M. Korneckim, Ochrona Zabytków VII 1954, zeszyt 1, s. 57-66, il. 54-69.

1950/7. Szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1950, nr 6-7, s. 102-116, fot. 1-4, plany 1-6, rys. 1-7.   Idziemy w dół. Stoimy w okienku komnaty. – Trzymajcie mocno linę, mówi Maciek, który schodzi pierwszy. – Nie bój się. Jego sylwetka topnieje w kwadracie okna. Twarz, staje się, jakaś dzika, drgają kąciki ust. Ręka coraz… Continue reading

1950/6. Szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1950, nr 4-5, s. 71-93, fot. 1-5, plany 1-6, rys. 1-7. To było drugie wyjście. – Jak było w tym korytarzu? – Ciasno, mokro, ze stropu leciały kamienie. Wcale, wcale! Co chcecie więcej? Grota Zegarowa znajduje się w dużej grupie skalnej 1,5 do 2 kilometrów na południowy zachód… Continue reading

1950/5. Jurajskim szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1950, nr 2-3, s. 35-59, fot. 1-7, plany 1-7, rys. 1-7. Rzeczywiście w południowym boku rynku tkwią w jednym z domów renesansowe kamienne odrzwia, przypominające formą odrzwia krakowskich kamienic przy ulicy Floriańskiej. Tuż obok nich znajdują się odrzwia barokowe. W południowo-zachodnim rogu rynku stoi budynek dawnego klasztoru, o… Continue reading

1950/4. Jurajskim szlakiem Orlich Gniazd

Dziennik Kola Krajoznawczego Uczniów Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Kr. Jana III Sobieskiego w Krakowie, Orli lot 1950, nr 1, s.11-26, fot. 1-4, plany 1-3, rys. 1-2. Kraków – Ojców 7 lipca Zaczęły się serpentyny. Autobus przewalał się z jednego skraju drogi na drugi, przechylał i wił się razem ze… Continue reading

1949/3. Szlakiem „Orlich Gniazd”

Wyjątek z kroniki Obozu Wędrownego „Szlakiem Orlich Gniazd”, Orli lot 1949, nr 10, s. 157-160, fot. 1-3. Koło Krajoznawcze uczniów Szkoły stopnia licealnego im. króla, J, Sobieskiego w Krakowie zorganizowało obóz wędrowny jurajskim szlakiem »Orlich gniazd”. Celem obozu było zwiedzenie oraz opracowanie pod względem architektonicznym i historycznym zabytków Jury Krakowsko… Continue reading

1949/2. Jurajskim szlakiem „Orlich Gniazd”

Orli lot 1949, nr 8, s. 124-126, ry s. 1-2. Tak to było dawno. Ciemny ledwie nieco rozjaśniony wątłym blaskiem elektrycznej lampki pokój. To była jeszcze zima. Za oknami bielił się śnieg, a ulicami biegły tumany zadymki. Była zima.Przed nami na stole w jasnym krążku światła wiła się czarna linia… Continue reading

1949/1. Wycieczka krajoznawcza do Giebułtowa, Zielonek, Garlicy Murowanej

Orli lot 1949, nr 3, s. 40-42. rys. 1-2. Słońce pali coraz mocniej i mocniej. Zdawałoby się, że to nie ostatni dzień wrześniowej pogody, ale początek skwarnego lata. Idziemy szlakiem na Giebułtów, Ojców … Wąska ścieżka mknie między polami, wdziera się między Zielonki i Tonie, coraz to znika, zapadając w… Continue reading